Festival Calendar for 2014 to 2016

Festival Calendar for 2014 to 2016

Jewish Year
5774

Sept 2013 – Sept 2014

5775

Sept 2014 – Sept 2015

5776

Sept 2015 -Sept 2016

S’lichot Sat Aug 31 Sat Sep 20 Sat Sep 5
Rosh Hashanah Thurs – Fri Sept 5 – 6 Thurs – Fri Sept 25 – 26 Mon – Tues Sept 14 – 15
Yom Kippur Sat Sept 14 Sat Oct 4 Wed Sept 23
Sukkot Thurs – Fri Sept 19 – 20 Thurs – Fri Oct 9 – 10 Mon – Tues Sept 28 – 29
Atzeret/ Simchat Torah Thurs Sept 25 Thurs Oct 16 Mon Oct 5
Channukah Thurs – Thurs Nov 28 – Dec 5 Wed – Wed Dec 17 – 24 Mon – Mon Dec 7 – 14
Tu Bish’vat Thurs Jan 16 Wed Feb 4 Mon Jan 25
Purim Sun Mar 16 Thurs Mar 5 Thurs Mar 24
Pesach Tues – Mon Apr 15 – 21 Fri – Thurs Apr 3 – 9 Sat – Fri Apr 23 – 29
Yom Hashoah Mon Apr 28 Thurs Apr 16 Thurs May 5
Yom Hazikaron Mon May 5 Wed Apr 22 Wed May 11
Yom Ha’atzmaut Tues May 6 Thurs Apr 23 Thurs May 12
Lag B’omer Sun May 18 Thurs May 7 Thurs May 26
Shavuot Wed Jun 4 Sun May 24 Sun June 12
Tishah B’av Tues Aug 5 Fri Jul 31 Fri Aug 19